Stadgar

Gällande stadgar

STADGAR FÖR STENKYRKAFIBER EKONOMISK FÖRENING
Enhälligt antagna vid årsstämma 2022-11-22


§ 1 FIRMA
Föreningens namn är Stenkyrkafiber ekonomisk förening. Organisationsnummer är 769623-3357.

§ 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillhandahålla medlemmarna nätanslutning genom högkvalitativt bredband för bl a data- och telekommunikation och tjänster för deras nyttjande av anslutningen samt genom annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Verksamhetsområde är Stenkyrka samt fastigheter i eller direkt anslutning till socknen.

§ 3 FÖRENINGENS SÄTE
Föreningen har sitt säte i region Gotland.

§ 4 MEDLEMSKAP
Till medlem kan antas en sökande som äger fastighet inom föreningens verksamhetsområde, som utgörs av Stenkyrka med omnejd, och som kan förväntas följa föreningens stadgar och beslut samt bidra till förverkligande av föreningens ändamål. Om en fastighet har flera delägare kan endast en av delägarna vara formell medlem. Ansökan om inträde prövas av styrelsen.

§ 5 MEDLEMS ÅLIGGANDE
Varje medlem är skyldig att betala stadgeenliga och av föreningsstämman fastställda insatser och avgifter samt följa föreningens stadgar och beslut. Medlem är skyldig att aktivt söka information om utvecklingen i föreningen.

§ 6 MEDLEMSINSATS
Varje medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp på 100 kronor. Insatsen skall betalas kontant när medlemskap har beviljats. En insats återbetalas endast i de fall som sägs i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 ÅRSAVGIFT
Varje medlem ska årligen till föreningen betala medlemsavgift, som beslutas av föreningsstämman, dock högst 500 kronor. Medlemsavgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 8 ÖVRIGA AVGIFTER
För utnyttjande av föreningens tjänster skall avgift utgå. Avgiften för de olika tjänster föreningen tillhandahåller fastställs av styrelsen och regleras i avtal som upprättas mellan den som utnyttjar tjänsten och föreningen.

§ 9 UTESLUTNING
En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 10 AVGÅNG
Utom i de fall som är bestämda på ett särskilt sätt i lagen om ekonomiska föreningar sker en avgång ur föreningen vid räkenskapsårets slut. Ansökan om utträde ur föreningen skall ställas till styrelsen och skall ske skriftligen minst 3 månader före räkenskapsårets slut.

§ 11 STYRELSE
Styrelsen ska bestå av lägst 3 och högst 11 styrelseledamöter med lägst 0 och högst 5 styrelsesuppleanter. Ordförande väljs av föreningsstämman på ett (1) år, styrelseledamöter och styrelsesuppleanter väljs av föreningsstämman på två år, fast växelvis så att ungefär halva styrelsen väljs varje år. Förutom ordförande konstituerar styrelsen sig själv.

§ 12 FIRMATECKNING
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening.

§ 13 REVISORER
På ordinarie föreningsstämma skall årligen väljas minst en och högst två revisorer och högst en revisorsuppleant fram till slutet av nästa ordinarie föreningsstämma.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 ÅRSREDOVISNING
Styrelsen ska lämna årsredovisningshandlingarna till revisorerna senast en månad före ordinarie föreningsstämma. Denna ska bestå av resultaträkning, balansräkning och förvaltningsberättelse.

§ 16 ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA
Ordinarie föreningsstämma skall hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande samt sekreterare vid stämman.
 2. Godkännande av röstlängden.
 3. Val av två justeringspersoner.
 4. Fråga om stämman blivit utlyst i behörig ordning.
 5. Fastställande av dagordningen.
 6. Styrelsens årsredovisningshandlingar och revisionsberättelsen.
 7. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om disposition av årets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 9. Frågan om arvoden till styrelseledamöterna och revisorer.
 10. Budget.
 11. Medlemsavgift och andra avgifter.
 12. Val av ordförande.
 13. Val av styrelseledamöter.
 14. Val av revisor(er) och revisorssuppleant.
 15. Val av valberedning, tre personer, varav en skall vara sammankallande.
 16. Övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar, och som anmälts till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 17 RÖSTRÄTT Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per inbetald insats enligt § 6 dock maximalt 10 röster.

§ 18 KALLELSE OCH ANDRA MEDDELANDEN
Kallelse till föreningsstämma skall ske skriftligen via e-post eller brev. Kallelse ska ske tidigast sex veckor före föreningsstämman och senast två veckor före föreningsstämma. Kallelse skall även gå till revisorerna. Andra meddelanden från styrelsen distribueras med e-post eller sms samt anslås på föreningens hemsida. I den mån enskild medlem inte kan nås via digitala media kan ordinarie postgång användas.

§ 19 VINSTFÖRDELNING Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning ska, sedan i lagen om ekonomiska föreningar föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning eller fonderas.

§ 20 UPPLÖSNING
Vid föreningens upplösning ska föreningens behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser enligt § 6.

§ 21 STADGEÄNDRING
Stadgeändring sker enligt lagen om ekonomiska föreningar.

§ 22 EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA
Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.
Extra föreningsstämma kan utlysas, förutom av styrelsen, då det av behandling för uppgivet ärende skriftligen påfordras av revisor eller minst 10 % av föreningens medlemmar.

§ 23 ÖVRIGT
För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.